วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 7

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 7 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 -19 พฤศจิกายน 2551

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจากประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ ซึ่งได้แก่

1. ประเทศบรูไน ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 14 คน

2. ประเทศกัมพูชา ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 3 คน

3. ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 38 คน

4. ประเทศลาว ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 8 คน

5. ประเทศพม่า ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 7 คน

6. ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 2 คน

7. ประเทศสิงคโปร์ ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 20 คน

8. ประเทศไทย ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 32 คน

9. ประเทศเวียดนาม ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 38 คน

10. ประเทศมาเลเซีย ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 38 คน

ทั้งนี้ มีสาขาที่แข่งขันทั้งสิ้น 19 สาขา ได้แก่

1. ช่างซ่อมรถยนต์ มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 6 ประเทศ

2. ช่างก่ออิฐ มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 7 ประเทศ

3. ช่างไม้เครื่องเรือน มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 6 ประเทศ

4. ช่างออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 6 ประเทศ

5. พนักงานประกอบอาหาร มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 7 ประเทศ

6. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 8 ประเทศ

7. พนักงานออกแบบกราฟิก มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 5 ประเทศ

8. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 7 ประเทศ

9. ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันประเทศ

10. ช่างต่อประกอบมุมไม้

11. ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

12. ช่างเมคคาทรอนิกส์

13. ช่างท่อและสุขภัณฑ์

14. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

15. ช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

16. ช่างปูกระเบื้อง

17. พนักงานออกแบบเว็บเพจ

18. ช่างเชื่อม

19. ช่างเสริมความงาม

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551

WorldSkills Calgary 2009 : IT/Software Applications

IT/Software Applications
This skill category covers various uses of Microsoft Office software (or
similar) and graphics programmes. Practical, mathematical and theoretical
knowledge is required to use the software (such as the ERD model).

The major areas covered in this skill category are:
1. Word Processing,
2. Databases,
3. Spreadsheets and
4. Presentation Graphics.
Word Processing covers planning, creating and editing documents according to an agreed standard, linking data from spreadsheets and databases and editing graphics to fit
the documents. Word Processing also includes creating web pages. The use
of macros will help with various tasks.

Database skills include designing and creating databases. Linking queries,
reports and data imported from other programmes provides a powerful data
management and reporting tool for industry and commerce. Macros are
created to enable repetitive tasks.

Spreadsheet skills include designing and creating complex spreadsheets that can be used to create graphs and Pivot tables. Data can be imported from databases, word processing,
presentation graphics and web pages.

Presentation Graphics tasks involve drawing and editing images, graphics,
voice, animation and video files. These will include scanning images and text,
and designing and creating slide shows.

reffered to
http://www.worldskills2009.com/schedule/skillcategories/infocomm/infotechsoftware.cfm

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

ศูนย์กลางการติดต่อสาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน คณะอนุกรรมการเทคเนคสาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22 มากยิ่งขึ้น
กระผมจึงได้จัดทำบล็อกนี้ขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ